Κώδικας Δεοντολογίας

 

Τα μέλη της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Gestalt οφείλουν να τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας της. 0 Κώδικας Δεοντολογίας βασίζεται σε γενικά αποδεκτές αρχές όπως σεβασμός, υπευθυνότητα, ακεραιότητα, εχεμύθεια, ικανότητα. Στόχοι του είναι να εξασφαλίσει την αξιο­πιστία και τη φερεγγυότητα των μελών και να προστατεύσει από περιπτώσεις κακής πρακτικής τους ενδιαφερόμενους που λαμβάνουν υπηρεσία από τα μέλη μας. Ο Κώδικας αυτός είναι κοινός για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ψυχοθεραπείας Gestalt (με αντίστοιχες προσαρμογές σε κάθε χώρα) και έχει ψηφιστεί και από άλλους εθνικούς οργανισμούς Ψυχοθεραπείας Gestalt

 Posted by at 17:00